Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenţia de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru funcția de șef al Secției Finanțe și Achiziții

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru funcția de șef al Secției Finanțe și Achiziții

   
23.09.2019   529 Accesări  

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de șef al Secției Finanțe și Achiziții.

Denumirea şi sediul Instituţiei publice organizatoare a concursului:

     Agenţia de Dezvoltare Regională Sud;

     or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 12, et. 1 (în incinta Consiliului Raional Cimişlia);

     tel. (241) 26286, e-mail: adrsud@gmail.com, web: www.adrsud.md.

Denumirea funcţiei vacante:  Șef Secție Financiară și Achiziții.

Condiţii de participare la concurs:

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Domiciliu permanent în RM;
 • Studii superioare în domeniul financiar/economic;
 • Experienţa profesională minim 1 an de lucru în domeniile relevante, legate de management, dezvoltare regională;
 • Cunoaşterea legislației în vigoare în domeniul  de dezvoltare naţionale şi regionale;
 • Cunoaștere în utilizare a programelor 1C, Word, Excel, PowerPoint;
 • Abilităţi de lucru cu informaţia, de formare și gestionare a bazelor de date, de analiză, sinteză și formulare de concluzii;
 • Abilitatea de a forma şi menţine relaţii eficiente cu APL, ONG-uri şi reprezentanţi ai sectorului privat;
 • Capacități organizatorice și de comunicare eficientă.

Sarcinile de bază:

 • Organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a Agenției în conformitate cu Legea contabilității, Standardelor Naționale de Contabilitate, Planul de conturi contabile, Codul civil, Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, Politica de contabilitate ș.a acte normative în vigoare;
 • Asigură, organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității intregului patrimoniu al Agenției în conformitate cu actele normative în vigoare și regulamentele interne;
 • Organizează și coordonează contabilitatea imobilizarilor corporale și necorporale, materialelor, stocurilor, decontărilor, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatului financiar în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Coordonează înregistrarea cronologică și sistematică în evidența contabilă a documentelor justificative;
 • Răspunde de organizarea și reflectarea rezultatelor inventarierii anuale generale a patrimoniului, și în orice situații prevăzute de lege;
 • Asigură și răspunde de îndeplinirea la termen a obligațiunilor față de bugetul statului și terți în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Răspunde pentru probleme de impozitare și raportare financiară;
 • Efectuează analiza financiar contabilă pe bază de bilanț;
 • Asigură întocmirea documentaţiei primare și registrelor de evidență contabilă în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare şi politicii de contabilitate a ADR;
 • Adaptează politica de contabilitate anual la noile modificări legislative și prezentarea spre aprobare directorului Agenției;
 • Organizează întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil și prezentarea raportului financiar anual.
 • Responsabil de pregătirea și rectificarea Devizului anual al cheltuelilor de organizare și bună funcționare al Agenției, a notei explicative și anexelor la acesta;
 • Elaborează și prezintă către MDRC a Planului de finanțare consolidat în baza graficelor de îndeplinire a lucrărilor/serviciilor.
 • Elaborează avizele interne de solicitare a disbursării mijloacelor bănești pentru proiectele în derulare și cheltueli operaționale (cu anexarea copiilor actelor confirmative);
 • Asigură controlul şi analiza veniturilor şi cheltuielilor pentru ADR în conformitate cu articolele/subarticolele Devizului cheltuelilor de organizare și bună funcționare al Agenției și Planului de finanțare consolidat;
 • Raportează gradul de valorificare a devizelor de cheltueli în baza documentației procesate;
 • Asigură eficiența si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite;
 • Coordonează operaţiile generale de achiziţii publice ale ADR, în conformitate cu Legea achiziţiilor publice din Republica Moldova;
 • Monitorizează activităţile achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educaţiei obţinute - pentru funcţiile, care necesită asemenea cunoştinţe sau calităţi;
 • Cererea de înregistrare.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs este - 7 octombrie 2019, ora 16.00. 

Telefon/Fax: (0241) 26286.

E-mail - adrsud@gmail.com  

Adresa poştală - RM, or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 12. 

Persoana de contact - Nichita Irina, specialist în resurse umane.