Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în resurse umane/manager de oficiu

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în resurse umane/manager de oficiu

   
20.01.2022   138 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în resurse umane/manager de oficiu.

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale ADR Sud prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane.

Sarcinile de bază:

 1. Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării la ADR Sud a procedurilor de personal, prin  proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor, asigurarea necesarului de personal, dezvoltarea profesională a personalului,; evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul ADR Sud, asigurarea securităţii muncii;
 2. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu;
 3. Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul ADR Sud;
 4. Asigurarea lucrului de secretariat și evidenței circuitului de documente.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia  respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvâşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Studii:    Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul jurisprudenței, managementului resurselor umane.

Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniu.

Cunoştinţe: 

 • Limba română, cunoașterea limbilor de circulație internațională constituie un avantaj;
 • Abilităţi de lucru cu documentele, de consultare şi instruire a cetăţenilor, comunicare  eficientă, lucru în echipă;
 • Cunoștințe avansate de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • Cunoașterea și respectarea normelor legale de drept, managementul resurselor umane;

Abilităţi: comunicare, lucru cu informația, organizare, elaborare a documentelor, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă. 

Atitudini/comportamente:

 • respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă; 
 • ținută vestimentară în procesul exercitării funcției: 
 • respectarea normelor deontologice profesionale; 
 • evitarea conflictului de interese;
 • sporirea competenței sale profesionale.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

a) formularul de participare, se anexează pe pagina web a ADR Sud (jos, la categoria Fișiere);

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) certificatul medical;

f)  declarația pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale ;

g) documentele care atestă prestarea voluntariatului - în cazul în care candidatul consideră necesar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs: 31 ianuarie 2022, ora 15.00.

Telefon de contact: 0 241 8 11 23.

Adresa poştală: bd Stefan cel Mare 12, etaj I, MD-4101, or. Cimișlia.

E-mail:  adrsud@adrsud.gov.md; adrsud@gmail.com 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • LEGE Nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • HOTĂRÂRE Nr.127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 16 - XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.