Prima   -  Presa   -  Noutăți - ACTUALIZARE. Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări adresate de primari în contextul Concursului de propuneri de proiecte pentru dezvoltare locală

ACTUALIZARE. Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări adresate de primari în contextul Concursului de propuneri de proiecte pentru dezvoltare locală

   
29.03.2022   566 Accesări  

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în comun cu Agențiile de Dezvoltare Regională au lansat recent Concursul de propuneri de proiecte pentru dezvoltare locală, desfășurat în cadrul Programului național de dezvoltare locală „Satul European".

Proiectele vor fi finanțate din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Solicitările de finanțare pot fi depuse, în perioada 22 martie - 20 aprilie a.c., la sediul ADR Sud (bd. Ștefan cel Mare, 12, or. Cimișlia.)

În acest context, vă propunem atenției unele răspunsuri și clarificări pe marginea celor mai frecvente întrebări parvenite din partea autorităților publice locale de nivelul I.

Informația completă despre Concurs, inclusiv documentele necesare pentru dosarul de participare, precum și modul de aplicare pentru obținerea finanțării sunt descrise în Ghidul de aplicare la Concursul de selectare a proiectelor pentru dezvoltare locală, care poate fi accesat aici: https://satuleuropean.gov.md/.

ÎNTREBĂRI

RĂSPUNSURI

1. Care sunt actele necesare incluse în dosarul de aplicare?  

Conținutul dosarului cererii de finanțare este prezentat în detaliu în Ghidul de aplicare la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare locală (ediția 2022), pag. 11-12.

2. Ce documente trebuie prezentate pentru elaborarea Planului Urbanistic General?  

Pentru aplicare la Măsura 1.3 sunt necesare:

• Decizia Consiliului Local;

• Cererea de finanțare completată (Formularului 2 din Ghidul de aplicare);

• Declarația aplicantului (Formular 4 din Ghidul de aplicare).

3. Există un plafon minim financiar pentru proiectul ce urmează să fie depus la concurs?

Plafon minim financiar nu este stabilit.

4. Autoritățile publice locale de nivelul II pot participa la concurs în calitate de aplicant?

Nu, în cadrul ediției actuale a concursului sunt eligibile în exclusivitate APL de nivelul I (p.3.1 (1) din Ghidul de aplicare).

5. PUG este elaborat pentru localitate, se poate depune cerere de finanțare pentru elaborarea documentației tehnice pentru clădirea casei de cultură?

Costurile pentru elaborarea documentației tehnice nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul actualului apel.

 

6. Este primăria eligibilă în cadrul acestui apel și dacă notele conceptuale care se regăsesc în proiectul Planului Operațional Local pot fi aplicate în cadrul acestui apel? 

Da, în cadrul ediției actuale a concursului, orice APL de nivelul I este eligibilă, indiferent de numărul populației și statutul localității: rural/urban. Primăria poate aplica, în cazul în care depune cererile de finanțare în conformitate cu cerințele programului. De asemenea, există posibilitatea ca proiectul să fie divizat pe etape, pentru a se încadra în aceste plafoane. Important este ca proiectele să dețină și documentația tehnică, devizele, toate documentele de suport necesare valide, în dependență de tipologia proiectului.

Notă:

Un proiect poate fi divizat pe etape, cu condiția identificării pentru fiecare dintre etape a unui set de indicatori de rezultate. 

7. Costurile pentru elaborarea studiului de fezabilitate, documentației de proiectare, avizului ecologic, expertizei de mediu, auditului energetic, devizelor de cheltuieli, etc pot fi incluse în cererile de finanțare.

Astfel de costuri nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul actualului apel.

Notă:

Costurile realizate anterior de semnarea contractului de finanțare, inclusiv costurile legate de pregătirea proiectului nu sunt eligibile pentru finanțare din FNDRL și nu se rambursează (art. 15 (8), Anexa 3 la HG 152/2022). 

8. Nu este suficient timp alocat până la 20.04.2022 pentru a urma procedurile legale de elaborare a documentației tehnice, devizelor, auditului energetic, verificare, etc, ce urmează a fi prezentate la aplicarea la concurs.

Termenul de 30 de zile, stabilit pentru depunerea actelor la actuala ediție a concursului, este determinat din considerentele de timp restrâns, rămas disponibil în anul curent pentru efectuarea efectivă a lucrărilor în cadrul proiectelor și subsecvent – pentru valorificarea alocațiilor bugetare de 470 milioane lei. Eventuala extindere a perioadei de depunere a dosarelor, va reține lansarea proiectelor deja pregătite pentru implementare și  cu documentația tehnică elaborată (se referă la proiectele ce vor fi preluate pentru finanțare de la FEN, FEE, FNDAMR).

Notă:

Pentru APL, care nu se încadrează în perioada pusă la dispoziție până la 20.04.2022, se oferă oportunitatea pentru definitivarea documentației tehnice conform cadrului legal și depunerea propunerilor de proiect în cadrul următorului apel, care va fi lansat în toamna anului 2022 și care va avea deja o perioadă mai extinsă pentru depunere.

9. În câte domenii pot fi depuse proiectele și unde se depun?  

Programul conține trei domenii de intervenții în cadrul cărora pot fi depuse cererile de finanțare:

1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale;

2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale;

3. Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă

Notă:  

Depunerea dosarelor la domeniile 1 și 2 se efectuează în cadrul apelului lansat până la 20.04.2022. Dosarele se depun și se înregistrează la sediul Agenției de Dezvoltare Regională, în zona de arondare.

Depunerea dosarelor la domeniul 3 se efectuează în afara apelului lansat, fără termen limită de depunere. Dosarele se depun și se înregistrează la sediul MIDR pe adresa: MD-2012, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1.

10. Este posibil de aplicat la concurs pentru asigurarea contribuției beneficiarului în cadrul unui proiect de dezvoltare regională și finanțat din FNDR?

Nu este eligibilă finanțarea  proiectelor finanțate din alte sau același fond național.  

11. Două localități dintr-o comună pot să depună un proiect comun?

 

La concurs aplică nu localitatea, dar APL de nivelul I, care administrează toate localitățile în cadrul unei comune. Astfel, Primăria comunei poate depune un singur proiect per domeniu de intervenție (pct.27, subpct (4), Anexa nr.3, HG nr.152/2022).

12. Pot fi depuse la concurs două proiecte tehnice pe aceeași cerere de finanțare în domeniul social (ex: grădinița și gimnaziul)? 

Pot fi depuse, dacă vizează același obiect investițional.

13. Poate APL aplica în acest apel cu 2 proiecte concomitent: unul aferent construcției rețelei de canalizare și unul aferent instalării sistemului fotovoltaic? Documentația tehnică este în faza finală de elaborare. 

Da, este posibil, întrucât acestea măsuri de intervenție sunt distincte pentru două domenii diferite de intervenție: Domeniul 1, Măsura 1.1 pentru construcția rețelei de canalizare și respectiv Domeniul 2, Măsura 2.2 pentru instalarea sistemului fotovoltaic.

14. Centrul de sănătate publică este eligibil pentru depunere de proiect? 

În cadrul Programului de dezvoltare locală sunt eligibile doar APL de nivel I. Instituția publică, ce gestionează Centrul de sănătate, în calitate de entitate aplicantă, nu este eligibilă la ediția actuală a concursului. Centrul de sănătate publică poate servi drept obiectiv de intervenție, în cazul în care acest imobil este proprietate a APL de nivelul I, transmis pentru gestionare (în comodat) în condițiile legii către APL de nivelul II sau către instituția publică respectivă. În acest caz, proiectul poate fi depus de către primărie în parteneriat cu instituția gestionară.

15. Grădinița de copii deține documentație tehnică pentru termoizolarea clădirii. Instituția poate depune cerere de participare la concurs?

Măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor publice sunt eligibile pentru finanțare la măsura 2.1.

Instituția nu este eligibilă ca aplicant. Proiectul poate fi depus de către primărie (dacă imobilul este proprietate a primăriei) în parteneriat cu instituția.

16. Se poate de aplicat la concurs pentru branșarea grădiniței la rețeaua locală de alimentare cu apă?

Da, obiectivul de intervenție este eligibil la Măsura 1.1.

17. Este posibilitate de aplicare la concurs pentru finalizarea construcției drumului în sat?

Intervențiile în construcția/reparația/reabilitarea infrastructurii drumurilor, inclusiv celor locale, nu sunt eligibile pentru finanțare din FNDRL. Astfel de măsuri de intervenție nu se regăsesc în programele de dezvoltare locală.

18. Proiectele care vizează extinderea sistemului de apeduct de la fântâni arteziene sunt eligibile?


Da, acest gen de proiecte sunt eligibile în cadrul ediției actuale a concursului, doar în situația localităților, care nu au posibilități (soluții tehnice) de conectare la alte surse de apă.

19. Ce presupune Domeniul de intervenție 3, în ce condiții și ce sumă este eligibilă acestui domeniu? 

APL de nivelul I, care are încheiat un acord/contract de finanțare cu un finanțator extern pentru implementarea proiectelor (din sursele financiare ale partenerilor de dezvoltare sau din sursele programelor de cooperare transfrontalieră/ transnațională), ale cărora costuri sunt eligibile conform măsurilor 1.2, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 de dezvoltare locală, poate solicita acoperirea 100% a cofinanțării asumate, prin depunerea dosarului la Măsura 3.1. Valoarea eligibilă măsurii vizate nu poate depăși suma de 10 milioane lei.

Notă:

• Din FNDRL se va acoperi doar contribuția obligatorie a APL, impusă de donator, conform tipologiei proiectului.

• Nu se vor accepta cofinanțările asumate suplimentar de către aplicant în cadrul contractului de finanțare cu finanțatorul extern.

20. Când și cum pot fi depuse solicitări de finanțare pe Domeniul 3 „Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă” în cadrul concursului?

Pentru Domeniul 3, depunerea dosarelor se vor face în afara acestui apel și se va desfășura pe parcursul anului curent, fără termen-limită de depunere. Dosarele cu cererile de finanțare pentru obținerea cofinanțării proiectelor implementate din sursele de asistență externă se vor depune la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale la adresa: MD-2012, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1.

Notă:

  • Cererea de finanțare la Măsura 3.1 nu este formalizată și se compilează de către aplicant în formă liberă în maniera în care aceasta ar putea să asigure perceperea deplină a conceptului proiectului vizat și a solicitării de finanțare. 

21. Care este valoarea care va fi acordată din FNDRL pentru cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă?

 

Valoarea maximă ce poate fi accesată de către un aplicant este de 10 milioane de lei.

Costurile eligibile pentru finanțare din FNDRL sunt considerate angajamentele financiare ale APL de nivelul I, în mărime de 100%, în baza unui acord/contract încheiat cu finanțatorul extern, în cadrul proiectelor investiționale eligibile conform măsurilor 1.2, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4, cu finanțare din sursele financiare ale partenerilor de dezvoltare sau din sursele programelor de cooperare transfrontalieră/ transnațională, dar nu mai mult de 10 milioane lei.

Notă:

• Din FNDRL se va acoperi doar contribuția obligatorie a APL, impusă de donator, conform tipologiei proiectului;

Nu se vor accepta cofinanțările asumate suplimentar de către aplicant în cadrul contractului de finanțare cu finanțatorul extern.

22. Dacă bunul este proprietatea Consiliului Raional (APL de nivelul II), APL de nivelul I poate aplica la concurs? 

În cadrul ediției actuale a concursului sunt eligibile în exclusivitate APL de nivelul I (pct. 8, Anexa nr.3, HG nr.152/20022). Proprietarul bunului se confirmă prin Extrasul din registrul de stat al bunurilor imobile (pct.27, subpct 8 (b), Anexa nr.3, HG nr.152/2022).

Pentru bunurile aflate în gestiunea APL de nivelul II, transmise în comodat de către APL de nivelul I (care este confirmat ca proprietar al bunului), aplicarea la concurs pentru intervenții investiționale se efectuează de către APL de nivelul I.

23. Dacă APL are un proiect în derulare pe domeniul dezvoltării regionale, dar care vizează un alt obiectiv al investiției, ar putea aplica și cu un proiect pe domeniul dezvoltării locale pentru un alt obiectiv? 

Este posibil de aplicat pe alte obiective de intervenție. Se încurajează depunerea de către APL de nivelul I a propunerilor de proiect de dezvoltare locală, menită să complementeze sau să dezvolte proiectele de dezvoltare regională, implementate sau aflate în derulare.

Notă:

O condiție eliminatorie de suspendare a proceselor de finanțare este ca, la etapa implementării, proiectul investițional să nu constituie obiect de finanțare nerambursabilă în cadrul altor programe finanțate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de dezvoltare. În cazul în care sunt identificate situații în care proiectul sau unele componente ale proiectului a/au fost depus/depuse și aprobat/probate spre finanțare din alte surse existente, proiectul va fi respins (art. 20, Anexa 1 din HG 152/2022). 

24. Proiect finanțat din FEN în derulare. Există modalitate de aplicare pentru finanțare din FNDRL?

Da, se poate de aplica. În cadrul concursurilor de finanțare a programelor și proiectelor în domeniul dezvoltării locale sunt eligibile toate APL de nivelul I. Inclusiv și în cazul unui contract de finanțare în derulare de la FEN, FEE, FNDAMR, APL poate aplica la concurs, în contextul finalizării contractului de finanțare vizat.

Notă:

Drept încurajare pentru asigurarea durabilității investițiilor anterioare, pentru proiectele propuse spre finanțare, care sunt o continuitate a proiectelor finanțate în cadrul FEN, FEE, FNDAMR și nefinalizate, se vor adăuga adițional 10 puncte la scorul total, obținut în urma evaluării tehnice în baza criteriilor de evaluare. 

• Opțiunea de achitare a eventualelor restanțe conform contractelor de finanțare anterioare (FEN, FEE, FNDAMR) va fi subiect al examinării comisiei de evaluare, în coordonare cu autoritățile, care au gestionat fondurile respective.

Preluarea finanțării proiectelor de către FNDRL de la FEN, FEE, FNDAMR nu este temei pentru rezilierea contractelor de achiziții în vigoare. Aceste contracte pot fi menținute în vigoare, aplicând procedurile legale de actualizare a costurilor. 

25. Proiect finanțat din FEN, FEE, FNDAMR cu lucrări efectiv executate. Există modalitate de aplicare pentru finanțare din FNDRL pentru asigurarea continuității acestuia?

Se încurajează aplicarea pentru finanțare a astfel de proiecte, care demonstrează o continuitate în implementare și dezvoltare. Important este de a asigura o delimitare clară asupra (a) volumelor executate în cadrul fazelor anterioare ale proiectului, de cele rămase neexecutate și (b) asupra mijloacelor financiare valorificate anterior din fondurile FEN, FEE, FNDAMR. În acest sens este recomandată urmarea procedurilor:

Pasul1 - se întocmește un Act (Proces verbal) de constatare a lucrărilor efectiv executate și finanțate, care se consemnează de către:

- APL de nivelul I (beneficiar);

- Autoritatea contractată;

- Responsabil tehnic;

- Proiectant;

- Reprezentantul autorității care a finanțat proiectul (ordonatorul de fonduri FEN, FEE, FNDAMR);

Pasul 2 - se elaborează memoriu explicativ, cu includerea volumelor de lucrări:

- conform proiectului;

- efectiv executate;

- rămase ne-executate.

Pasul 3 – pentru volumele ne-executate se elaborează devizul de cheltuieli (F1,3,5,7,9) conform prevederilor în vigoare.

Pasul 4 – volumele ne-executate se depun pentru finanțare din FNDRL, în limita plafonului stabilit măsurii respective. Dacă este necesar se divizează pe etape. Un proiect poate fi divizat pe etape, cu condiția identificării pentru fiecare din etape a unui set de indicatori de rezultate.

Pasul 5 – concomitent cu evaluarea dosarului de aplicare și promovarea Documentului unic de program (DUP), APL va dispune verificarea devizelor în modul stabilit.

Notă:

Pentru proiectele, care vor fi incluse pentru finanțare în Documentul unic de program, finanțarea acestora din FNDRL se va lansa după actualizarea și verificarea devizelor, în condițiile legii.

Restanțele pentru volumele executate în cadrul proiectului,  anticipat, în afara contractelor anterioare de finanțare (FEN, FEE, FNDAMR), nu sunt eligibile pentru finanțare din FNDRL.

 •Contractele de achiziții vor rămâne în vigoare, cu actualizarea, după caz, a costurilor conform procedurilor legale. 

26. Dacă a fost aplicat un proiect la USAID pentru activități de amenajare a Casei de cultură, dar până acum nu există o confirmare de obținere a finanțării, s-ar putea de aplicat cu o altă inițiativă pentru alte lucrări de amenajare a Casei de cultură? 

Se poate de a aplica pentru orice măsuri de intervenție, la discreția Primăriei. Atât timp cât nu există o aprobare (prin acord/contract de finanțare) a finanțărilor externe sau din alte surse bugetare pentru aceiași investiție, obiectivul de intervenție este eligibil pentru finanțare din FNDRL.

Notă:

O condiție eliminatorie de suspendare a proceselor de finanțare este ca, la etapa implementării, proiectul investițional să nu constituie obiect de finanțare nerambursabilă în cadrul altor programe finanțate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de dezvoltare. În cazul în care sunt identificate situații în care proiectul sau unele componente ale proiectului a/au fost depus/depuse și aprobat/probate spre finanțare din alte surse existente, proiectul va fi respins (art. 20, Anexa 1 din HG 152/2022).

27. APL de nivelul I pot fi eligibile pentru următoarele etape ale proiectului, dacă anterior au realizat lucrări finanțate din FEN și prin AIPA, însă până în prezent plățile nu au fost executate?

 

Continuitatea proiectelor în derulare și finanțate din FEN, FEE, FNDAMR este o prioritate pentru finanțare din FNDRL. Aplicații sunt încurajați să depună cereri de finanțare pentru următoarele etape ale proiectelor lansate. Subiectul preluării restanțelor conform contractelor de finanțare anterioare (FEN, FEE, FNDAMR) se va coordona cu autoritățile, care au gestionat acestea fonduri.

Notă:

Restanțele pentru volumele executate în cadrul proiectului,  anticipat, în afara contractelor anterioare de finanțare (FEN, FEE, FNDAMR), nu sunt eligibile pentru finanțare din FNDRL.

28. Entitățile ale căror conducători au antecedente penale nu sunt eligibile? 

Entitățile ale cărui conducător are antecedente penale nestinse, relevante activității de conducere a entității, care depune dosarul de aplicare la concurs (APL de nivelul I) nu sunt eligibile. Acest fapt se consemnează prin Declarația pe propria răspundere (Formular 4 la Ghidul de aplicare).

Notă:

Noțiunea de antecedente penale (Codul penal nr.985/2002, art. 110): 

Antecedentele penale reprezintă o stare juridică a persoanei, ce apare din momentul rămânerii definitive a sentinței de condamnare, generând consecințe de drept nefavorabile pentru condamnat până la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilitării.

Stingerea antecedentelor penale (Codul penal nr.985/2002, art. 111): 

(1) Se consideră ca neavând antecedente penale persoanele:

a) liberate de pedeapsă penală;

b) liberate, potrivit actului de amnistie, de răspunderea penală;

c) liberate, potrivit actului de amnistie sau grațiere, de executarea pedepsei pronunțate prin sentința de condamnare;

d) condamnate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei dacă, în termenul de probă, condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei nu a fost anulată;

e) condamnate la o pedeapsă mai blândă decât închisoarea – după executarea pedepsei; Primarul de la Râșcani a fost achitat pe un articol, iar pe alt articol a fost condamnat la o amendă penală, care a fost achitată.

f) Exclusă.

g) condamnate la închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave – dacă au expirat 2 ani după executarea pedepsei;

h) condamnate la închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni grave – dacă au expirat 6 ani după executarea pedepsei;

i) condamnate la închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave – dacă au expirat 8 ani după executarea pedepsei;

j) condamnate la închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni excepțional de grave – dacă au expirat 10 ani după executarea pedepsei.

(2) Dacă condamnatul, în modul stabilit de lege, a fost eliberat înainte de termen de executarea pedepsei sau partea neexecutată a pedepsei i-a fost înlocuită cu o pedeapsă mai blândă, termenul stingerii antecedentelor penale se calculează pornindu-se de la termenul real al pedepsei executate, din momentul eliberării de executarea pedepsei principale și complementare.

(3) Stingerea antecedentelor penale anulează toate incapacitățile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale.

29. Cine se face responsabil de implementarea proiectelor, inclusiv și de organizarea licitațiilor publice?

Responsabilitatea de implementare a proiectului îi revine APL de nivelul I, care a solicitat finanțarea (aplicantul).

Notă:

 (art. 29 (b), Anexa 1, HG 152/2022) Imediat după semnarea contractelor de finanțare, entitatea de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală va solicita aplicanților inițierea următoarelor proceduri de implementare a proiectului:

- elaborarea caietului de sarcini;

- lansarea concursurilor de licitație publică de către aplicanții proiectelor pentru contractarea companiilor prestatoare de servicii, lucrări și bunuri și coordonarea rezultatelor cu entitatea de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală;

- lansarea concursurilor de licitație publică de către aplicanții proiectelor pentru contractarea responsabililor tehnici și coordonarea rezultatelor cu entitatea de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală; 

- în cazul avizării pozitive a procedurilor de achiziții publice desfășurate, aplicanții proiectelor vor iniția contractarea companiilor responsabile de implementarea proiectelor și lansarea lucrărilor incluse în proiecte.

30. Trebuie de deschis conturi trezoreriale separate? 

Nu este necesar cont separat pentru proiectele vizate.

31. Este posibilă să fie cofinanțarea mai mare decât 15% din costul proiectului? 

Se acceptă asigurarea benevolă a cofinanțării proiectului, dar nu mai mult de 15% din suma solicitată din FNDRL.

32. Ce se întâmplă dacă termenul de implementare a proiectului ar putea să nu se încadreze în 12 luni în cazul lucrărilor de construcție de la temelie a unei săli de sport (centru sportiv)? 

Termenul de realizare a proiectului nu trebuie să depășească 12 luni.

Notă:

În cazuri excepționale, termenul de implementare poate fi extins pe parcursul implementării pînă la 18 luni în eventualitatea în care această necesitate este demonstrată și documentată.

33. Procurarea de echipament și bunuri în cadrul proiectelor de dezvoltare locală sunt eligibile?

 

Sunt eligibile costuri pentru procurarea de bunuri și echipamente noi în dependență de tipologia proiectului și măsurile de intervenție corespunzătoare.

Notă:

• Procurarea de utilaje specializate (de deszăpezire, de deservire a sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare, de management a deșeurilor solide, containere pe platforme pentru colectarea deșeurilor, tractoare, remorci, auto speciale) nu este eligibilă. 

34. Proiectul tehnic se elaborează pentru toate tipurile de proiect sau doar pentru proiectele care prevăd execuția lucrărilor? 

Modul de elaborare a documentației tehnice de proiectare este reglementat prin:

• Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

• Legea 721/1996 privind calitatea în construcții;

• HG nr 361/1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;

• NCM A.07.02-2012, Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale;

• Cod practic în construcții, CP L.01.01-2012, Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse.

Notă:

 Pentru consultarea subiectului vizat la fiecare caz particular se recomandă de apelat la serviciile teritoriale de reglementare și supraveghere în construcții (direcțiile construcții raionale, direcțiile supraveghere tehnică ale AST).

35. Întrebări de tipologie similară:

- Pentru eficientizarea clădirilor publice trebuie prezentat proiect tehnic?

- APL intenționează să restabilească parcul localității. Este necesară elaborarea documentației de proiectare?

- Pentru amenajarea terenurilor de joacă la grădiniță se va cere documentația tehnică de proiectare?

- Ce documentație este necesară pentru reabilitarea stadionului sătesc? 

În funcție de natura intervențiilor de construcție, în cazul în care se pot afecta exigențele esențiale, determinate prin Legea 721/1996 privind calitatea în construcții, elaborarea proiectului tehnic este obligatorie.

Notă:

 Pentru fiecare caz particular, se recomandă de consultat la serviciile teritoriale de reglementare și supraveghere în construcții (direcțiile construcții raionale, direcțiile supraveghere tehnică ale AST).

36. Cine actualizează devizul de cheltuieli? 

Devizul de cheltuieli este actualizat de către entitatea de proiectare (devizier certificat), la solicitarea beneficiarului, după care este supus verificării de către verificatori de devize certificați.

37. Reconstrucția instituției publice poate fi executată fără proiect tehnic, doar cu prezentarea documentației de deviz? 

În funcție de natura concepută a lucrărilor de construcție.

Notă:

 Pentru fiecare caz particular, se recomandă de consultat la serviciile teritoriale de reglementare și supraveghere în construcții (direcțiile construcții raionale, direcțiile supraveghere tehnică ale AST).

38. Este necesar proiectul tehnic pentru măsura iluminat public, în cazul în care se fac doar procurări de echipament electric? 

Dacă este demonstrat faptul că astfel de intervenții nu afectează exigențele esențiale în construcție (Legea 721/1996 privind calitatea în construcții), elaborarea proiectului tehnic nu se impune.

39. Este necesară depunerea proiectului tehnic pentru lucrările ce nu modifică structura și rezistența construcției? 

Pentru lucrările, care nu afectează exigențele esențiale, determinate prin Legea 721/1996 privind calitatea în construcții, nu este necesar proiectul tehnic.

Notă:

 Pentru fiecare caz particular, se recomandă de consultat la serviciile teritoriale de reglementare și supraveghere în construcții (direcțiile construcții raionale, direcțiile supraveghere tehnică ale AST).

40. La un proiect tehnic de execuție lipsește expertiza ecologică, iar APL nu se încadrează în timp. Poate depune proiectul și ulterior să obțină actul? 

Pentru asigurarea echității participanților, toate documentele confirmative și de suport urmează a fi anexate la dosarul de concurs. Comisia de evaluare a cererilor de finanțare nu este în drept de a omite sau ignora prescripțiile normative și/sau prevederile legale de procedură, privind emiterea actelor permisibile, proiectarea, autorizarea, avizare, expertizarea, etc a lucrărilor de construcție.

Notă:

 Pentru APL de nivelul I, care nu se încadrează în perioada pusă la dispoziție până la 20.04.2022, se oferă oportunitatea pentru definitivarea documentației tehnice conform cadrului legal și depunerea propunerilor de proiect în cadrul următorului apel, care va fi lansat în toamna anului 2022 și care va avea deja o perioadă mai extinsă pentru depunere.

41. În cazul schimbării acoperișului la o instituție de menire socială este necesar proiect tehnic și autorizație de construire sau e suficient un deviz și un act de constatare a unei comisii de specialiști în construcții? 

Dacă nu se afectează structura de rezistenta sau geometria construcției, este suficientă elaborarea devizelor de cheltuieli. În orice caz, se recomandă consultarea serviciilor teritoriale de reglementare și supraveghere în construcții (direcțiile construcții raionale, direcțiile supraveghere tehnică ale AST).

42. Necesitatea efectuării auditului energetic

Potrivit art. 3 din Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică, auditul energetic reprezintă o procedură sistematică, al cărei scop este obținerea informațiilor necesare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unui proces industrial, al unei instalații industriale sau comerciale ori al unui serviciu privat sau public, precum și identificarea și cuantificarea oportunităților rentabile de economisire a energiei și raportarea rezultatelor.

În același timp, o măsură de eficiență energetică reprezintă mijloc utilizat sau acțiune întreprinsă pentru îmbunătățirea eficienței energetice și obținerea economiilor de energie, inclusiv investițiile realizate în acest sens (art. 3 din Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică).

Luând în considerație prevederile art.19 alin. (3) din Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică, în cazul proiectelor în domeniul eficienței energetice finanțate total sau parțial din bugetul de stat sau din bugetele autorităților administrației publice locale, este obligatorie efectuarea auditului energetic.

43. Este necesar auditul energetic sau studiu de fezabilitate pentru iluminatul stradal?

Auditul energetic este obligatoriu pentru proiectele de infrastructură de iluminat public stradal existent, prin care se dorește a fi realizate măsuri de eficiență energetică conform definiției (reducerea consumului de energie electrică, utilizarea resurselor de energie alternative, regenerabile, etc).

În cazul proiectelor de extindere a infrastructurii de iluminat stradal, ce se califică drept construcție nouă, care de fapt nu implică măsuri de eficiență energetic în sensul Legii nr.139/2018. Respectiv, în atare situații, nu este necesar auditul energetic.

Notă:

•  Cu referire la necesitatea prezentării studiului de fezabilitate, specific proiectelor de extindere și construcție a infrastructurii de iluminat public stradal, în cadrul actualului apelul de proiecte astfel de act nu este obligatoriu.

44. Este necesar auditul energetic în cazul proiectelor care prevăd schimbarea acoperișului unei școli? 

Prevederile Legii nr.128/2014 privind performanța energetică a clădirilor, se aplică către elementele care fac parte din anvelopa clădirii și care au un impact semnificativ asupra performanței energetice a anvelopei clădirii atunci când sunt modernizate sau înlocuite.

Notă:

•  Anvelopa clădirii este element integrant al unei clădiri, care separă interiorul acesteia de mediul exterior.

45. Cine elaborează raportul de audit energetic? 

Auditul energetic se efectuează de către auditori energetici calificați și înregistrați de către autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice în Registrul electronic al auditorilor energetici în conformitate cu prezentul capitol și cu Regulamentul cu privire la auditorii energetici și auditul energetic (art. 20, Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică).

Serviciile de audit energetic sunt prestate în baza contractului încheiat între beneficiar și o societate comercială care a angajat unul sau mai mulți auditori energetici înregistrați în Registrul electronic al auditorilor energetici, iar prețul ce va fi achitat de către beneficiar se determină în mod liber, în limitele normelor imperative de drept și în funcție de complexitatea lucrărilor efectuate.

Propunerile auditorului energetic cu privire la îmbunătățirea eficienței energetice se reflectă în Raportul de audit energetic, întocmit în conformitate cu Regulamentul cu privire la auditorii energetici și auditul energetic. Raportul de audit energetic se prezintă prestatorilor de servicii energetice cu condiția că nu există obiecții din partea beneficiarului.

Abrevierile utilizate:

FNDRL - Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală;

FEN - Fondul Ecologic Național;

FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică;

FNDAMR - Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural;

MIDR - Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

AIPA - Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură;

AST - Agenția pentru Supraveghere Tehnică;

APL - Autoritate publică locală;

PUG - Plan Urbanistic General;

POL - Plan Operațional Local.