Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist în monitorizarea proiectelor al Secției managementul integrat al proiectelor

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist în monitorizarea proiectelor al Secției managementul integrat al proiectelor

   
22.08.2022   317 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist în monitorizarea proiectelor al Secției managementul integrat al proiectelor.

Scopul general al funcției: Oferirea asistenței în dezvoltarea și implementarea strategiilor și programelor și proiectelor de dezvoltare regională.

Sarcinile de bază:

 • Elaborează fișele de proiect, inclusiv a proiectelor investiționale;
 • Examinează nivelul de pregătire a proiectelor, aprobate spre implementare;
 • Elaborarea și prezentarea pentru aprobare către minister a actelor necesare implementării proiectelor (Nota informativă, devizul de cheltuieli, planul de implementare, Contractul de finanțare);
 • Participă la seminare privind condițiile de participare la licitație (concurs);
 • Monitorizează executarea lucrărilor de construcție;
 • Analizează îndeplinirea volumului de lucrări pe proiecte, activități operaționale și verificarea corespunderii cheltuielilor efective cu planul/grafic de finanțare;
 • Analizează utilizarea mijloacelor financiare pe articole de cheltuieli și înaintarea demersurilor pentru modificarea Planului anual de finanțare;
 • Recepționează, verifică și prelucrează documentele primare privind executarea lucrărilor conform documentației tehnice;
 • Raportează mersul implementării proiectelor de dezvoltare regională și prezentarea lor la organele de resort;
 • Participă și organizează recepția lucrărilor proiectelor de dezvoltare regională;
 • Elaborează și transmite către beneficiari costurile investiționale formate;
 • Elaborează și raportează despre finalizarea proiectelor către organele de resort/finanțatori;
 • Asigură arhivarea și păstrarea documentelor privind implementarea proiectelor;
 • Asigură realizarea componențelor soft în cadrul proiectelor investiționale;
 • Asistarea directorului în pregătirea rapoartelor periodice privind activitățile, orarul și starea financiară a tuturor componentelor proiectului într-un format de raportare standard în conformitate cu cerințele Guvernului, precum și a altor agenții de finanțare.

Condiții de participare la concurs:

Condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția  respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Studii: Superioare, de licență sau echivalente în domeniul tehnic sau economiei

Experientă profesională: minimum 1 an în domeniu.

Cunoștințe: 

 • Limba română, cunoașterea limbilor de circulație internațională constituie avantaj;
 • Cu abilitați de lucru cu documentele, de consultare și instruire a cetățenilor, comunicare  eficientă, lucru în echipă;
 • Cunoștințe avansate de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

Abilități: abilități de motivare a personalului, de a lucra în echipă, abilități de lucru cu informația, organizare, elaborare a documentelor de tip rapoarte, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă. 

Atitudini/comportamente:

 • responsabilitatea față de atribuțiile de serviciu:
 • respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină:
 • responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 • ținută vestimentară în procesul exercitării funcției;
 • respectarea normelor deontologice profesionale;
 • evitarea conflictului de interese;
 • sporirea competenței sale profesionale.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a) formularul de participare, se anexează pe pagina web a ADR Sud;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 28 decembrie 2018 sau alte documente confirmative;

e) certificatul medical;

f)  declarația pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

g) documentele care atestă prestarea voluntariatului - în cazul în care candidatul consideră necesar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poșta sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfășurării probei scrise a concursului sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs: 05 septembrie 2022, ora 15.00.

Telefon de contact: 0241 26286

Adresa poștala: bd. Ștefan cel Mare 12, etaj I, MD-4101, or. Cimișlia.

E-mail: adrsud@adrsud.gov.md

Persoana de contact: Untilă Alina, specialist resurse umane.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Legea nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală
 • Hotărârea Guvernului nr.40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022 - 2028
 • Hotărârea Guvernului nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală
 • Hotărârea Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Codul Muncii al Republicii Moldova
 • Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.