Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist monitorizare și evaluare

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist monitorizare și evaluare

   
27.06.2024   438 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist monitorizare și evaluare în cadrul Secției monitorizare și evaluare.

Scopul general al funcției: Monitorizarea și evaluarea acțiunilor care se desfășoară în timpul și după realizarea activităților, programelor și proiectelor de dezvoltare regională.

Sarcinile de bază: 

 • Monitorizarea implementării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de dezvoltare;
 • Evaluarea proiectelor de dezvoltare regională;
 • Acumularea informației referitoare la procesele care au impact asupra dezvoltării regiunii;
 • Menținerea bazei de date cu principalii indicatori statistici de dezvoltare și a proiectelor de dezvoltare regională;
 • Pregătirea rapoartelor și analiza activității de implementare a proiectelor investiționale de dezvoltare regională;
 • Pregătirea rapoartelor de activitate internă;
 • Pregătirea rapoartelor de implementare a documentelor de politici;
 • Actualizarea bazei de date statistice din regiune;
 • Participare la procesul de planificare strategică prin oferirea datelor actualizate pe regiune și rapoarte/recomandări pe documentele de politici existente;
 • Asigurarea monitorizării indicatorilor și creează hărțile utilizând date statistice pe regiune.

Salariul de funcție: de la 14000 lei.

Condiții de participare la concurs:

Condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este apt/ă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Studii: Superioare, licențiat/ă în domeniul științelor economice, tehnice/ingineriei.

Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniu.

Cunoștințe: 

 • Limba română, cunoașterea limbilor de circulație internațională constituie avantaj;
 • Abilitați de lucru cu documentele, de consultare, comunicare eficientă, lucru în echipă;
 • Cunoștințe avansate de operare la calculator: MS Office, MS Windows;

Abilități: abilități de a lucra în echipă, de a planifica și elabora documente de analiză și sinteză, abilități de lucru cu informația, organizare, elaborare a documentelor de tip rapoarte, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă. 

Atitudini/comportamente:

 • responsabilitatea față de atribuțiile de serviciu:
 • respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină:
 • responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 • ținută vestimentară în procesul exercitării funcției;
 • respectarea normelor deontologice profesionale;
 • evitarea conflictului de interese;
 • sporirea competenței sale profesionale.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a) Formular_de_participare.doc (se anexează);
b) curriculum vitae (CV);
c) copia buletinului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
e) copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 28 decembrie 2018 sau alte documente confirmative;
f)  declarația pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului - în cazul în care candidatul consideră necesar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poșta sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfășurării interviului sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Concursul va fi desfășurat în două etape:  

 • prima etapă – selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare;
 • a doua etapă – interviul de angajare.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs: 16 iulie 2024, ora 17.00.

Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi examinate.

Telefon de contact: 0241 26286

Adresa poștala: MD-4101, orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, etaj I.

E-mail: adrsud@adrsud.gov.md; alina.untila@adrsud.gov.md

Persoana de contact: Untilă Alina, specialist resurse umane.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Hotărârea Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală;
 • Hotărârea Guvernului nr.40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022 – 2028;
 • Hotărârea Guvernului nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală.