Prima   -  Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud   -  Regulamentul CRS

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Regionale Sectoriale din cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

   

Aprobat prin decizia CRD Sud

nr.2/02 din 29 iunie 2017

Modificat prin Decizia CRD Sud

 nr. 04/02 din 27 noiembrie 2020

 

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare a Comisiei Regionale Sectoriale

din cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare SudI. DISPOZIȚII GENERALE

1.        Prezentul Regulament stabilește componența, atribuțiile și modul de funcționare a Comisiei Regionale Sectoriale (în continuare - CRS) creată în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare (în continuare - CRD).

2.        CRS este o structură fără personalitate juridică, cu funcție consultativă pentru CRD la nivelul fiecărei Regiuni de Dezvoltare din Republica Moldova, având drept scop abordarea multidimensională și elaborarea unor repere și recomandări pentru CRD în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a sectorului respectiv, inclusiv utilizarea eficientă și atragerea de noi resurse financiare și umane în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a sectorului, având la bază următoarele trei sarcini:

a)    Analiza și distribuirea informațiilor și datelor referitoare la dinamica dezvoltării sectoriale a teritoriilor locale și regionale, precum și a inegalităților existente între acestea;

b)   Elaborarea viziunii pentru documentele de politici în contextul amenajării teritoriilor și dezvoltării acestora;

c)    Consolidarea unui forum în cadrul autorităților locale și regionale cu scopul de a examina și împărtăși experiențe care ajută la standardizarea metodelor de observare și analiză la nivel regional, precum și pentru ajustarea intervențiilor identificate în cadrul politicilor naționale la nivel regional;

d)   Încurajarea acțiunilor de dezvoltare a inovațiilor și soluțiilor analitice prin identificarea necesităților de dezvoltare a capacităților actorilor regionali și, respectiv, prin identificarea resurselor pentru organizarea unor programe de studiu și de cercetare care ar contribui la dezvoltarea unor cadre conceptuale și instrumente eficiente in acest sens.

3.        CRS este creată la inițiativa și aprobată prin decizia CRD.

4.        În activitatea sa, CRS se conduce de prezentul Regulament de organizare și funcționare, aprobat prin decizia CRD.

5.        Având în vedere specificul sectorului, activitatea CRS este susținută din punct de vedere al expertizei în sectorul corespunzător de către specialiștii delegați de către APL II din Regiunea de Dezvoltare.

6.        Funcția de secretariat al CRS este exercitată de ADR Sud.

II. COMPONENȚA COMISIEI REGIONALE SECTORIALE

7.        CRS este formată din 5 - 9 membri și are un președinte, un vicepreședinte și un reprezentant al ADR Sud (secretar al Comisiei), care nu are drept de vot.

8.        Membrii CRS din partea CRD sunt numiți prin decizia CRD la etapa constituirii Comisiei, iar președintele și vicepreședintele se aleg de membrii comisiei la prima ședință a comisiei.

9.        Activitatea CRS este asistată tehnic de către specialiștii delegați din partea APL II. Fiecare persoană delegată trebuie să corespundă cerințelor specifice sectorului.

10.    CRS poate invita suplimentar la ședințe reprezentanți ai autorităților, instituțiilor și organizațiilor interesate de sectorul respectiv, inclusiv parteneri de dezvoltare și experți independenți.

III. COMPETENȚELE ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI REGIONALE SECTORIALE

11.    CRS servește drept platformă pentru a îmbunătăți guvernanța sectorului respectiv în Regiunea de Dezvoltare, iar competențele ei se referă la următoarele domenii de intervenție cu atribuțiile specifice respective:


1)   Acordarea de asistență și suport Consiliului Regional pentru Dezvoltare în realizarea cu succes a activităților planificate.

 • Contribuie la pregătirea documentelor relevante sectorului pentru ședințele CRD;
 • Avizează proiectele de decizie ale CRD relevante sectorului;
 • Monitorizează respectarea deciziilor CRD în implementarea politicilor regionale sectoriale;
 • Examinează, la solicitarea CRD, studiile, analizele și rapoartele relevante pentru sectorul respectiv;
 • Avizează rapoartele de monitorizare și evaluare bazată pe rezultate până la aprobarea acestora de către CRD;
 • Elaborează Planul anual de activitate al CRS;
 • Execută alte sarcini relevante, delegate de către CRD.

 

2)   Conștientizarea și mobilizarea resurselor la nivel regional.

 • Recomandă inițiative de mobilizare a resurselor financiare și umane în scopul dezvoltării durabile a sectorului în cauză;
 • Propune măsuri de informare și conștientizare a populației în cadrul sectorului respectiv.

 

3)   Planificare și programare regională și locală.

 • Elaborează direcția strategică a regiunii pentru sectoarele în care își desfățară activitatea;
 • Examinează și avizează proiectele documentelor de politici elaborate și promovate spre aprobare la nivel național;
 • Examinează la solicitarea CRD subiectele de importanță regională și raportează viziunea CRS asupra acestora;
 • Se implică direct în realizarea inițiativelor de dezvoltare a sectorului în RD și prezintă informațiile de rigoare către CRD;
 • Contribuie la elaborarea politicilor și documentelor de planificare;
 • Sugerează soluții pentru abordarea integrată în planificarea altor sectoare, ținând cont de obiectivele specifice și starea actuală a dezvoltării sectorului dat;
 • Asigură actualizarea programelor regionale sectoriale și le prezintă spre aprobare la CRD.

 

4)   Optimizarea investițiilor în proiectele regionale.

 • Participă la examinarea și evaluarea propunerilor de proiecte din portofoliul aferent sectorului respectiv;
 • Contribuie direct la identificarea surselor de finanțare a programelor și proiectelor incluse în Planul Operațional Regional;
 • Facilitează inițiativele de dezvoltare a sectorului în regiunea respectivă și prezintă informațiile de rigoare către CRD;
 • Participă la evaluarea impactului implementării proiectelor în sector.

 

5)   Îmbunătățirea dialogului intersectorial la nivel regional.

 • Colaborează cu CRS-uri din alte sectoare / regiuni în ceea ce privește inițiative sau proiecte intersectoriale / interregionale;
 • Participă la activități de schimb de experiență și bune practici în sectorul respectiv.

 

6)   Facilitarea cooperării intercomunitare.

 • Promovează cooperarea intercomunitară în scopul dezvoltării durabile a sectorului.

IV. MODUL DE FUNCȚIONARE A COMISIEI REGIONALE SECTORIALE 

12.    Ședințele ordinare ale CRS sunt convocate cel puțin trimestrial de către președintele Comisiei, iar, în lipsa lui, de vicepreședintele Cimisiei cu cel puțin două săptămâni înainte de ședințele CRD. Suplimentar pot fi convocate și ședințe extraordinare:

 • La solicitarea unuia dintre Copreședinții CRS;
 • La solicitarea CRD;
 • La solicitarea majorității membrilor CRS.

13.    Invitația de participare la ședințele CRS și documentele relevante vor fi transmise de către secretariatul CRS membrilor CRS cu cel puțin 10 zile înainte în cazul ședințelor ordinare și cu cel puțin 3 zile înainte în cazul ședințelor extraordinare.

14.    Informația cu privire la data, ora, locul, ordinea de zi și documentele relevante va fi indicată în invitație. Invitația și documentele de suport vor fi publicate pe pagina web a ADR.

15.    Ședința este considerată deliberativă, în cazul în care majoritatea membrilor CRS sunt prezenți.

16.    În cazul lipsei majorității membrilor CRS, ședința are loc cu participarea specialiștilor delegați de către APL II și consemnarea discuțiilor în cadrul procesului verbal.

17.    În cazul în care președintele Comisiei nu este disponibil pentru a participa la ședința CRS, el poate delega sarcina de a modera ședința vicepreședintelui Comisiei, anunțând în prealabil toți membrii Comisiei.

18.    În cazul în care un membru al CRS nu este disponibil pentru a participa la ședința Comisiei, acesta poate delega o altă persoană din instituția sau organizația respectivă, care să-l reprezinte cu drept de vot. Delegarea trebuie să fie confirmată în scris și prezentată Copreședinților înainte de începutul ședinței. Confirmarea va fi anexată la procesul verbal al ședinței.

19.    Membrul CRS, care va lipsi de la două ședințe consecutive, nefiind reprezentat de persoana delegată, va fi înlocuit cu o altă persoană la solicitarea copreședintelui CRS, prin decizia CRD.

20.    Secretarul CRS și specialiștii delegați de către APL II, participând la ședințele CRS, nu au dreptul de vot. 

21.    Persoanele invitate la ședința CRS nu au dreptul de vot, însă au dreptul să primească ordinea de zi a ședinței CRS și documentele (în baza deciziei respective a CRS) cu privire la chestiunile pe care au fost invitați să le dezbată.

22.    Președintele Comisiei, iar în lipsa lui vicepreședinte CRD are următoarele competențe:

 • Prezintă, în cadrul ședințelor CRD, la solicitarea CRD și în conformitate cu Planul de activitate al CRS, rezultatele activității Comisiei;
 • Propune, din numele CRS, recomandări pentru CRD ce țin de dezvoltarea sectorială;
 • Prezintă inițiativele sectoriale ale Regiunii de Dezvoltare în cadrul ședințelor cu administrațiile publice centrale, iar în caz de necesitate, și în dialogul cu partenerii de dezvoltare;
 • Stabilește și deleagă sarcini concrete membrilor CRS, inclusiv sarcina de a pregăti proiectele unor documente (rapoarte, prezentări, note informative, etc.) care urmează a fi prezentate la ședința CRD;
 • Deleagă membrilor CRS sarcina de a solicita de la specialiștii delegați de către APL II informațiile și datele necesare pregătirii documentelor care urmează a fi prezentate la ședința CRD;
 • Determină data și propune agendele ședințelor CRS;
 • Stabilește, în funcție de agendă, lista specialiștilor, a experților în domeniu și a altor persoane relevante care urmează să fie invitați suplimentar de către Secretar la ședința CRS.

23.    Membrul CRS are următoarele responsabilități și drepturi:

 • Participă activ la toate ședințele CRS;
 • Contribuie la actualizarea și elaborarea programelor regionale sectoriale și a compartimentelor respective din strategiile regionale, planurile operaționale regionale;
 • Analizează și comentează documentația expediată în adresa CRS pentru examinare;
 • Propune soluții pentru blocajele apărute în implementarea programelor regionale sectoriale;
 • Propune recomandări care, după discuția lor în cadrul CRS, pot fi înaintate către CRD pentru deciziile finale;
 • La solicitarea Copreședintelui CRS, pregătește, în baza datelor și informațiilor acumulate de la specialiștii delegați de către APL II, precum și din alte surse, proiectele documentelor (rapoarte, prezentări, note informative, etc.) care urmează a fi prezentate la ședința CRD;
 • Solicită de la secretariat informații, date și documente relevante sarcinilor pe care le are.

24.    Secretarul CRS are următoarele responsabilități și drepturi:

 • Asigură convocarea ședințelor CRS cu suportul logistic din partea ADR;
 • Pregătește și expediază membrilor CRS invitația de participare, verifică disponibilitatea membrilor de a participa la ședința respectivă;
 • Invită suplimentar la ședința CRS, la indicația Copreședintelui CRS, specialiștii necesari, alte persoane relevante;
 • Pune la dispoziția membrilor CRS și, după caz, a invitaților la ședință, documentele de lucru necesare în conformitate cu agenda ședinței CRS, inclusiv prin publicarea acestora pe pagina web a ADR;
 • Întocmește procesul verbal al ședinței CRS;
 • Oferă asistență președintelui sau, după caz, vicepreședintelui, și membrilor CRS între ședințe în funcție de necesități;
 • Menține un registru public al tuturor documentelor ce țin de activitatea CRS;
 • Întreprinde alte activități pentru a asigura funcționarea eficientă a CRS;
 • În caz de necesitate, are dreptul să stabilească de comun acord cu președintele sau, după caz, cu vicepreședintele CRS, ziua și ora convocării ședinței CRS.

25.    Specialistul delegat de către APL II are următoarele responsabilități și drepturi:

 • Participă la ședințele CRS;
 • Informează membrii CRS, la solicitarea acestora, despre situația reală, necesitățile și perspectivele de dezvoltare ale sectorului la nivel de raion, inclusiv prin colectarea și prezentarea datelor și informațiilor relevante de pe întreg teritoriul, sau din anumite localități ale raionului respectiv;
 • Prezintă informații relevante despre progresul proiectelor sectoriale în derulare;
 • Identifică eventualele blocaje în implementarea proiectelor, informează în mod prioritar membrii CRS si propune, după caz și/sau la solicitarea CRS, soluțiile potrivite pentru depășirea acestora;
 • Propune alte acțiuni și activități care ar contribui la dezvoltarea sectorului respectiv.

V. DISPOZIȚII FINALE 

26.    Prezentul Regulament poate fi modificat, la propunerea sau cu acceptul CRS, prin decizia respectivă a CRD.