print
Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de jurist
22.08.2022
647 Accesări

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de jurist.

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale Agenției în domeniul jurisprudenței.

Sarcinile de bază:

 • Exercitarea controlului aplicării în cadrul Agenției a legislației;
 • Reprezentarea în modul stabilit a intereselor Agenției în instanțele judecătorești;
 • Acordarea consultanței de specialitate conducerii și personalului Agenției în domeniul jurisprudenței;
 • Participarea la întocmirea și semnarea contractelor de finanțare în care Agenția este autoritatea contractantă sau unitatea de implementare și monitorizare, după caz;
 • Avizarea ordinelor, regulamentelor și altor documente în domeniul de specialitate;
 • Examinarea petițiilor și adresărilor ce poartă caracter juridic.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia  respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Studii:    Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic, preferabil experiență în serviciul public.

Experienţă profesională: experiența de muncă de minimum 2 ani în domeniu.

Cunoştinţe: 

 • Limba română, cunoașterea limbilor de circulație internațională constituie avantaj;
 • Cunoașterea legislației civile și penale, a legislației ce reglementează activitatea de serviciu;
 • Abilităţi de lucru cu documentele, de consultare şi instruire a cetăţenilor, comunicare  eficientă, lucru în echipă;
 • Cunoștințe avansate de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: comunicare, lucru cu informația, organizare, elaborare a documentelor, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă. 

Atitudini/comportamente:

 • respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continua; 
 • ținută vestimentară în procesul exercitării funcției: 
 • respectarea normelor deontologice profesionale; 
 • evitarea conflictului de interese;
 • sporirea competenței sale profesionale.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

a) formularul de participare, se anexeaxa pe pagina web a ADR Sud;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) certificatul medical;

f)  declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

g) documentele care atestă prestarea voluntariatului - în cazul în care candidatul consideră necesar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs: 05 septembrie 2022, ora 15.00.

Telefon de contact: 0241 2 62 86.

Adresa poștala: MD-4101, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, etaj I.

E-mail:  adrsud@adrsud.gov.md 

Persoana de contact: Untilă Alina, specialist resurse umane.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Constituția Republicii Moldova
 • Codul administrativ al Republicii Moldova
 • Codul Muncii al Republicii Moldova
 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Hotărârea Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Legea nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală
 • Hotărârea Guvernului nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală
 • Hotărârea Guvernului nr.40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022 - 2028. 

 

 

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Sud