print
Componența Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud
16.03.2020

Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sudstructură funcţională deliberativă, fără personalitate juridică care coordonează şi promovează obiectivele politicii de dezvoltare regională la nivel local, aprobă Strategia de dezvoltare regională şi Planul de acţiuni.

CADRUL LEGAL AL CRD Sud:

•  Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind Dezvoltarea Regională în Republica Moldova;
•  HG nr.127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438 din 28.12.2006 privind Dezvoltarea Regională în Republica Moldova;
•  Anexa 2. Regulamentul-cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare;

COMPONENŢA CONSILIULUI REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE SUD

Consiliul Regional este format în baza principiului parităţii între reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice şi reprezentanţii sectorului privat şi ai societăţii civile.

În componenţa Consiliului Regional pentru Dezvoltare SUD intră 32 de membri (la moment 31), printre care:

- reprezentanţi ai autorităţilor administrației publice locale, desemnaţi din oficiu - preşedinţii de raioane;

- primari, delegaţi de către Asociaţiile primarilor din cele 8 raioane (Căușeni, Ștefan Vodă, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Cantemir, Cahul și Taraclia);

reprezentanţii sectorului privat şi ai societăţii civile, selectaţi conform procedurii stabilite de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).

MODUL DE FUCȚIONARE A CONSILIULUI REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE SUD

  • Membrii CRD Sud îşi exercită funcţiile fără a fi remuneraţi.
  • Lucrările de secretariat ale Consiliului Regional sunt asigurate de către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud. În calitate de secretar al CRD Sud este numit unul dintre angajaţii Agenţiei.
  • Preşedintele şi vicepreşedintele CRD Sud sunt desemnaţi din rândul membrilor - reprezentanţi ai APL, după o consultare prealabilă cu MIDR.
  • La şedinţa de constituire, membrii Consiliului Regional aleg preşedintele şi vicepreşedintele cu majoritatea de voturi ale membrilor Consiliului, la propunerea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. 
 CRD SUD DESFĂȘOARĂ:

• Şedinţe ordinare trimestriale

• Şedinţe extraordinare:

  - la solicitarea preşedintelui CRD Sud;

  - la iniţiativa CNCDRL și MIDR;

  - la iniţiativa Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud;

  - la solicitarea unei treimi din numărul total de membri ai CRD Sud;

*  Prima şedinţă a CRD Sud este prezidată de reprezentantul MIDR pânâ în momentul numirii in funcție a președintelui Consiliului.

ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CRD SUD

  • Reprezintă CRD Sud în Consiliul Național pentru Coordonarea Dezvoltării Regionale și Locale (CNCDRL);
  • Stabileşte data şedinţelor CRD Sud;
  • Propune ordinea de zi a CRD Sud;
  • Prezidează şedinţele CRD Sud;
  • Semnează deciziile adoptate de CRD Sud;
  • În caz de absenţă, deleagă sarcinile sale vicepreşedintelui sau altui membru al CRD Sud.


 

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Sud